Kliknite pre viac produktov Zatvoriť
Žiadne nájdené produkty
Kliknite pre viac produktov Zatvoriť
Žiadne nájdené produkty
Sledujte nás na sociálnych sieťach

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TOMIRTECH, s.r.o.


Všeobecné obchodné podmienky pre kúpu a dodanie tovarov spoločnosťou TOMIRTECH, s.r.o., Demänovská 867, 031 06 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 36369365, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10130/L.

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Tomirtech s.r.o., so sídlom Demänovská 867, 031 06 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 36369365, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10130/L, ako predávajúcim a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom (živnostníkom), ako kupujúcimi, ktorí za účelom podnikania kupujú tovar ponúkaný a/alebo vyrábaný predávajúcim, a to prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.tomirtech.sk.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a aj objednávky a sú záväzné pre kúpno - predajný proces aj bez uzatvorenia samostatnej písomnej Zmluvy. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom ako aj týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP). Pokiaľ budú v osobitnej kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté podmienky odchylné od týchto VOP, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť znenie týchto VOP, pričom aktuálne znenie VOP predávajúceho bude uverejnené na internetovej stránke www.tomirtech.sk.

II. Definície pojmov

2.1. Predávajúcim je spoločnosť Tomirtech s.r.o., so sídlom Demänovská 867, 031 06 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 36369365, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 10130/L (ďalej aj „Predávajúci).

2.2. Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ - živnostník podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona (ďalej aj „ Kupujúci“), ktorá kupuje tovar za účelom podnikania od Predávajúceho.

2.3. E-Shop. E-Shop je elektronický obchod spoločnosti Tomirtech s.r.o., ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.tomirtech.sk a umožňuje nakupovanie ponúkaného tovaru.

2.4. Registráciou sa rozumie vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie identifikačných údajov o kupujúcom. Údaje označené vo formulári hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Úspešné vykonanie registrácie Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu Predávajúceho, pričom s takouto registráciou sa môžu spájať aj určité výhody poskytované spoločnosťou Tomirtech s.r.o., (ako sú napr. zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v spoločnosti Tomirtech s.r.o. a pod.). V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa identifikačných údajov kupujúceho uvedených v elektronickom registračnom formulári je Kupujúci povinný ich pred každou objednávkou v užívateľskom prostredí aktualizovať. Súčasťou registrácie Kupujúceho je aj akceptácia VOP Predávajúceho, pričom akceptácia VOP Predávajúceho je podmienkou úspešnej registrácie.

2.5. Objednávkový formulár je elektronický formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.tomirtech.sk. a obsahuje identifikačné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Elektronickou objednávkou sa rozumie: a) odoslaný elektronický objednávkový formulár, obsahujúci identifikáciu kupujúceho, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru. ako aj miesto dodania tovaru. Elektronická objednávka musí byť spracovaná a potvrdená systémom elektronického obchodu.

2.7. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci, ktoré Predávajúci aktuálne ponúka na predaj Kupujúcemu. Konkrétny druh tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy, je vždy presne definovaný v zmluve a/alebo v objednávke.

2.8. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom jeho E-Shopu na internetovej stránke www.tomirtech.sk uzatvorená v zmysle bodu 3.1 VOP

2.9. Tovarom skladom sa rozumie tovar označený v ponuke, e-shope ako tovar skladom.

2.10. Tovarom na objednávku sa rozumie tovar označený v ponuke, e-shope ako tovar na objednávku.

2.11. Tovarom na zákazku sa rozumie tovar z ponuky, e-shopu, ktorého vlastnosti alebo akosť boli Kupujúcim upravené alebo osobitne vymienené v objednávke.

2.12. Cenníkom sa rozumejú ceny uvedené v e-shope pri jednotlivých položkách tovarov.

III. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme Kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez E-shop Predávajúceho (zaslaním vyplneného objednávkového formulára). Automatizovaným systémom zasielané „Oznámenie o prijatí objednávky“, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky Predávajúcim, nakoľko predmetné oznámenie má informatívny charakter za účelom informovania Kupujúceho o prijatí jeho objednávky v objednávkovom systéme E-shopu Predávajúceho.

3.2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho je e-mailové potvrdenie Predávajúceho zaslané Kupujúcemu o akceptovaní objednávky, pričom takejto akceptácii objednávky predchádza prijatie objednávky Kupujúceho (bod 3.1 VOP) a následné overenie dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného Kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny je Predávajúci povinný vyžiadať si od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka, a to pred samotným potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu Kupujúceho so zmenou ceny a následným akceptovaním objednávky Predávajúcim sa zmluvný vzťah (Kúpna zmluva) medzi Kupujúcim a Predávajúcim považuje za uzavretý.

Osobitné ustanovenia o uzavretí kúpnej zmluvy v prípade tovaru na zákazku a tovaru na objednávku

3.3. V prípade Tovaru na zákazku Predávajúci v akceptácii objednávky uvedie cenu a predpokladaný termín dodania tovaru. Kupujúci písomne potvrdí akceptáciu objednávky. Písomná forma je medzi stranami dodržaná aj v prípade, ak Kupujúci potvrdí akceptáciu objednávky elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta). Platí, že kúpna zmluva je uzavretá dňom obdržania písomného potvrdenia akceptácie objednávky Kupujúcim. V prípade, ak Tovar na zákazku nie je dostupný, bude Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať. V prípade, ak Kupujúci nepotvrdí akceptáciu objednávky Predávajúceho do 3 dní odo dňa obdržania akceptácie objednávky Kupujúcim, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo.

3.4. V prípade Tovaru na objednávku Predávajúci v akceptácii objednávky uvedie predpokladaný termín dodania tovaru. Cena Tovaru na objednávku je uvedená pri jednotlivých položkách Tovaru na objednávku v E-shope. Kupujúci písomne potvrdí akceptáciu objednávky. Písomná forma je medzi stranami dodržaná aj v prípade, ak Kupujúci potvrdí akceptáciu objednávky elektronickými prostriedkami (napr. elektronická pošta). Platí, že kúpna zmluva je uzavretá dňom obdržania písomného potvrdenia akceptácie objednávky Kupujúcim. V prípade, ak Tovar na objednávku nie je dostupný, bude Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať. V prípade, ak Kupujúci nepotvrdí akceptáciu objednávky Predávajúceho do 3 dní odo dňa obdržania akceptácie objednávky Kupujúcim, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo.

3.5. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho, a to spôsobom určeným v bode 2.5 a 2.6 VOP. Kupujúci je pri objednávaní povinný vyplniť všetky požadované údaje uvedené v objednávkovom formulári. Za potvrdenie objednávky kupujúcim sa považuje kliknutie na políčka „kúpiť“ umiestneného v internetovom obchode (e-shop) Predávajúceho www.tomirtech.sk. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

3.6. Predávajúci je povinný po doručení objednávky od Kupujúceho preveriť jej obsahové náležitosti a zistiť dostupnosť požadovaného tovaru. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na doplnenie objednávky, ktorá nebude mať základné obsahové náležitosti a určiť mu primeranú lehotu na jej doplnenie.

3.7. Predmetom objednávky môže byť:

a) katalógový Tovar – výrobky zaradené v sortimente Predávajúceho s uvedením názvu, objednávacieho kódu, popisu, mernej jednotky, ceny, prípadne s uvedením ďalších upresňujúcich údajov a vyobrazenia výrobku,

b) neobvyklé množstvo katalógového tovaru – množstvo tovaru, ktoré prevyšuje priemerný mesačný predaj daného tovaru.

c) tovar, ktorý nie je v katalógu

3.8. V prípade, že objednaný tovar nie je možné z dôvodu vypredania skladových zásob dodať, objednávka bude zrealizovaná bez tohto tovaru alebo môže Predávajúci nahradiť tento tovar tovarom v rovnakej kvalite a cenovej hladine (náhradné plnenie). Náhradné plnenie je potrebné odsúhlasiť s Kupujúcim e-mailom.

3.9. Ak nie je kupujúcim požadovaný tovar momentálne k dispozícii, Predávajúci oznámi túto skutočnosť spolu s predpokladaným termínom dodania tovaru a požiada Kupujúceho o jeho vyjadrenie.

3.10. Kupujúci je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania tovaru vyjadriť najneskôr do 3 (slovom „troch“) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Predávajúceho o momentálnej nedostupnosti tovaru. Ak tak Kupujúci neurobí, bude sa objednávka v časti momentálne nedostupného tovaru považovať za záväznú, s tým, že tento tovar bude Kupujúcemu dodaný v predpokladanom neskoršom termíne.

3.11. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť správne a pravdivé identifikačné údaje. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu v dôsledku uvedenia nepravdivých identifikačných údajov v objednávke.

3.12. Predávajúci má právo odmietnuť potvrdiť objednávku Kupujúceho v prípade, ak má Kupujúci v čase objednávky voči Predávajúcemu peňažné, alebo iné záväzky, ktoré sú po dátume splatnosti.

IV. Storno objednávky

4.1. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej potvrdením bez udania dôvodu. Kupujúci má právo stornovať objednávku písomne (na adresu spoločnosti), alebo e-mailom na adresu office@tomirtech.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodadacia lehota podľa článku 6.1 VOP, Predávajúci si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 30 % z jeho ceny a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „ na zákazku“ aj storno poplatok vo výške 75% z jeho ceny.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v nižšie uvedených prípadoch:

a) nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,

c) výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

V prípade, že ktorýkoľvek z vyššie uvedených prípadov pod písm. a) až c) tohto bodu nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar.

V. Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za tovar odoslaný Predávajúcim na základe uzavretej Kúpnej zmluvy, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu, platnú v čase odoslania Objednávky, vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade tovaru na zákazku je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Zákazkový tovar vo výške uvedenej v akceptácii objednávky Kupujúceho. Takto určenú kúpnu cenu Kupujúci písomne potvrdí, pričom písomná forma je medzi stranami dodržaná aj v prípade použitia elektronickej komunikácie (napr. elektronická pošta). V prípade nepotvrdenia kúpnej ceny Kupujúcim platí, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

Na základe údajov vyplnených v registračnom formulári na E-Shope Kupujúceho (bod 2.4 VOP) bude po akceptovaní objednávky Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho zaslaná faktúra, ktorou bude Kupujúcemu fakturovaná kúpna cena za ním objednaný tovar. Kópia faktúry v papierovej podobe bude kupujúcemu zaslaný aj spolu s objednaným tovarom. Kupujúci akceptáciou týchto VOP súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal faktúru v elektronickej forme (§ 71 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z.). Zaplatením kúpnej ceny za tovar ako aj nákladov na doručenie tovaru sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Predávajúceho, a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

5.2. Pre prípad porušenia povinnosti Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar v lehote splatnosti, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% denne z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania zo splnením zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti. Dotknutý účastník je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a domáhať sa náhrady všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.

5.3. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru ani po doručenej písomnej výzve Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený zveriť vymáhanie pohľadávky tretej osobe alebo právnemu zástupcovi. Preukázateľné náklady za tieto služby je povinný Kupujúci Predávajúcemu nahradiť.

5.4. Ak nie je dohodnuté inak, faktúra sa Predávajúcemu doručuje formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho doručovať faktúry prostredníctvom pošty.

5.5. Faktúra sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania formou elektronickej pošty Kupujúcemu na e-mailovú adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu nedoručenie faktúry vystavenej elektronicky. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Kupujúcim nie je Predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a faktúra odoslaná elektronicky na adresu evidovanú u Predávajúceho ako fakturačný e-mail sa považuje za doručenú.

5.6. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku tejto zmluvy nasledovne:

5.6.1. Prevodom na účet Predávajúceho uvedený na faktúre, v lehote splatnosti uvedenej na faktúre;

5.6.2. V hotovosti pri dodaní tovaru formou dobierky.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny bude uvedený v objednávke Kupujúceho a potvrdením objednávky Predávajúci súhlasí so spôsobom zaplatenia kúpnej ceny (t.j. podľa bodu 5.6.1 alebo 5.6.2 týchto VOP).

VI. Dodanie tovaru

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, a to:

a) v prípade tovaru označeného v ponuke textom "skladom" najneskôr do 10 pracovných dní od akceptácie objednávky Kupujúceho.

b) v prípade tovaru označeného v ponuke textom „ na objednávku“ v lehote uvedenej v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

c) v prípade tovaru označeného v ponuke textom „ na zákazku“ v lehote uvedenej v akceptácii objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

6.2. Predávajúci môže Kupujúcemu dodať tovar:

a) sprístupnením tovaru v prevádzke Predávajúceho,

b) dodaním tovaru na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke,

c) priamym odovzdaním prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho.

6.3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru ak tovar nemohol dodať:

a) z dôvodu prekážky na strane Kupujúceho,

b) v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dojednanej zálohy, resp. preddavku,

c) v prípade neodvrátiteľnej objektívnej udalosti.

6.4. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený jeho odovzdaním a prevzatím Kupujúcemu alebo osobe určenej Kupujúcim.

6.5. Ak objednávka bude obsahovať miesto dodania tovaru, tovar bude Kupujúcemu dodaný do miesta uvedeného v objednávke. Dopravu do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky zabezpečuje Predávajúci alebo jeho externý dodávateľ, a to na náklady Kupujúceho.

6.6. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho dodaní.

6.7. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci alebo ním poverená osoba podpisom na dodacom liste. Za poverenú osobu sa považuje zároveň zamestnanec Kupujúceho v čase dodávky tovaru.

6.8. Ak bol tovar dodaný v rozpore s uzatvorenou Zmluvou podľa týchto VOP, Predávajúci dodá Kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru, prípadne mu dodá náhradný tovar zodpovedajúci zmluve; k tomu je však potrebný súhlas predchádzajúci súhlas kupujúceho.

6.8.1. Pri doručení zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či takto doručovaná zásielka nie je poškodená. Pri doručení zásielky prepravcom/kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom /porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

6.8.2. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky – postup podľa bodu 6.8.1.), je Kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

6.8.3. Kupujúci bude informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať doručovateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

6.9. Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu spolu s tovarom aj daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom, pokiaľ nebola Kupujúcemu už faktúra doručená e-mailom.

6.10. Poštovné a balné pre dodávky na územie iných členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (potvrdenej e-mailom) medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

6.11. Pri osobnom odbere objednaného tovaru v sídle spoločnosti sa poštovné neúčtuje.

6.12. Spoločnosť Tomirtech, s.r.o. si balné neúčtuje. V prípade, ak si Kupujúci v objednávke vymieni použitie špeciálneho obalu alebo spôsobu balenia, znáša náklady na takýto špeciálny obal alebo spôsob balenia Kupujúci.

6.13. Cenník distribučných nákladov za prepravu tovaru (nákladov na doručenie tovaru) sa nachádza na internetovej stránke Predávajúceho www.tomirtech.sk.

6.14. V prípade, ak Kupujúci odmietne prevziať tovar bez uvedenia dôvodu, uskladní tento tovar Predávajúci na náklady Kupujúceho podľa predpisov o zmluve o skladovaní v súlade s ustanovením § 527 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a to po dobu 30 dní. V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme ani v tejto dodatočnej lehote, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody. Za náhradu škody sa považuje aj prípadný rozdiel medzi cenou, dohodnutou medzi Kupujúcim a Predávajúcim a cenou, za ktorú Predávajúci predá neprevzatý tovar tretej osobe.

6.15. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

VII. Reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.

7.2. Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota.

7.3. Záručná doba je 12 (slovom „dvanásť“) mesiacov, pri hydraulických hadiciach 6 (slovom „šesť“) mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

7.4. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne a musí obsahovať:

a) uvedenie dôvodu reklamácie,

b) množstvo a druh reklamovaného tovaru,

c) uvedenie čísla dodacieho listu a čísla faktúry,

d) prípadnú fotodokumentáciu reklamovaného materiálu.

7.5. Reklamáciu nebude možné uznať ak:

a) dôjde k prelepeniu alebo poškodeniu plomby,

b) dôjde k prelepeniu alebo odlepeniu štítku so sériovým číslom,

c) bude tovar mechanicky alebo elektricky poškodený, po dodaní tovaru, pričom toto poškodenie bolo spôsobené Kupujúcim alebo akoukoľvek treťou osobou.

7.6. Pri reklamácii tovaru je Kupujúci povinný okrem náležitostí podľa bodu 6.5 VOP predložiť aj doklad o zaplatení kúpnej ceny reklamovaného tovaru.

7.7. Neúplnú reklamáciu podľa tohto článku VOP je Kupujúci povinný doplniť chýbajúcimi dokladmi na základe výzvy Predávajúceho, a to v lehote do 5 (slovom „päť“) dní, odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu.

7.8. Pri odovzdaní tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne reklamovať zjavné vady tovaru pri jeho odovzdaní a prevzatí, inak jeho právo zaniká.

7.9. Za zjavné vady podľa bodu 8 VOP sa považujú vady zistiteľné aj bez vynaloženia odbornej starostlivosti.

7.10. Pri zistení skrytej vady na tovare je Kupujúci povinný reklamovať vadu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po jej zistení.

7.11. Pri zistení inej vady je Kupujúci vadu reklamovať najneskôr do 3 (slovom „troch“) pracovných dní od dodania tovaru, uplatniť písomnú reklamáciu u Predávajúceho.

7.12. Vady, ktoré mohol Kupujúci zistiť až neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, je povinný písomne reklamovať najneskoršie do skončenia záručnej doby u Predávajúceho.

7.13. Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný uskladniť oddelene a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, resp. predaju a to až do vyriešenia reklamácie. Kupujúci je povinný tak urobiť tiež pre obhliadku reklamovaného tovaru predávajúcim.

7.14. Kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, že výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou Predávajúceho (resp. výrobcu) a v rozpore s účelom použitia výrobku.

7.15. Uplatnením reklamácie nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu.

7.16. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do 15 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na prípadné odborné posúdenie vady tovaru. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.17. Opätovné podanie reklamácie z toho istého dôvodu alebo neodôvodnenú reklamáciu nie je Predávajúci povinný prešetrovať.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, ako aj za účelom zhromažďovania a používaním informácií o nákupoch Kupujúceho, a to elektronickými prostriedkami. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej zmluvy a o ktorých sa dozvedia v súvislosti s jej plnením, a zároveň súhlasia s tým že ich nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej zmluvy.

9.2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

9.3. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho www.tomirtech.sk. v deň odoslania objednávky Kupujúcim. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov ako aj VOP Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

X. Platnosť a účinnosť VOP

10.1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Menu

Nastavenia

Vytvoriť si zdarma účet na používanie zoznamu obľúbené.

Registrovať

Vytvoriť si zdarma účet na používanie zoznamu prianí.

Registrovať